1998-2019

Časová osa 

Kauza Vily na tř. Milady Horákové na severním okraji Letenské pláně v památkové zóně Dejvice-Bubeneč – horní Holešovice a v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace (vývoj kauzy v letech 1998 – 2019) a výstavba administrativního centra na jejich místě

 5. 6. 1998

Státní památkový úřad hl. m. Prahy (SPÚ HMP), dříve PÚPP, vydává odborné vyjádření č.j. 7345/98/M/Ma , podle něhož je návrh novostavby administrativního centra posouzen jako přípustný při splnění stanovených podmínek, především

– dodržení výšky korunních říms  a  hřebene střechy stávajících  objektů

– zachování tvarového a hmotového řešení tak, aby novostavba byla měřítkově shodná

23. 8. 2000

Odbor památkové péče hl. m. Prahy (OPP MHMP) vydal pod č. j.: OPP 21663/00/Stj ze dne 23.8. 2000 rozhodnutí, v němž v rámci přípravy Městského okruhu, úseku Myslbekova-Pelc Tyrolka, vyžaduje striktně respektovat a zachovat stávající zástavbu při ulici Milady Horákové v úseku mezi ulicemi U Vorlíků a Pelléova.

27. 8. 2001

Doc. JUDr. PhDr. Dobroslav Líbal, Dr.Sc. na žádost ředitele Real Estates Investors píše formou osobního dopisu stanovisko k zamýšlené nové zástavbě při tř. Milady Horákové.

Samotné objekty jsou doc. dr. D. Líbalem hodnoceny osobním dopisem  jako „bez vyšší architektonické hodnoty“ .  V jakém stavu stanovisko, o něž se pak památkáři opírali, psal, svědčí následující citace: „Je třeba se ještě zamyslet nad vztahem nové zástavby k vilovým bubenečským souborům severně od Buštěhradské dráhy. Navazují tu zahrady vil ve Slavíčkově ulici, které jsou prvořadého architektonického významu s jednotlivými objekty vysokých uměleckých hodnot. Navrhovaná zástavba se ani nepřímo tohoto souboru nedotýká.“ A o dvě věty dál: „ Nelze souhlasit s naznačenými budovami v pozadí několika zahrad vil při Slavíčkově ulici, které by celé prostředí velice znehodnotily.“

28. 1. 2002

MHMP OPP obdržel žádost společnosti Lordship Estates, spol. s r.o., Vinohradská 66, Praha 3, o vydání stanoviska ve věci odstranění vil čp.179 a 260 na tř. M. Horákové

11. 3. 2002

SPÚ vydává odborné vyjádření č.j. 2154/02/M/Er, podle něhož je návrh novostavby administrativního domu předložený 02/2002 posouzen jako nepřípustný, protože nerespektuje podmínky stanovené v odborném vyjádření č.j. ,7345/98/M/Ma ze dne 5. 6. 1998.

27. 5.  2002

OPP HMP vydává pod č.j.: MHMP/11006/02/Síb  odborné stanovisko,   podle něhož je „provedení demolic objektů čp. 179 a čp. 260, k.ú. Bubeneč, ul. Milady Horákové 102 a 100, Praha 6 z hlediska památkové péče přípustné (dle doložených posudků je stavebně technický stav domů havarijní, domy jsou váženě staticky narušeny, bezprostředně hrozí další statické poruchy, navíc  nemají žádnou architektonickou  hodnotu-s odvoláním na doc. Líbala a Lukeše.

7. 10. 2002

SPÚ  pod čj. 13275/02/M/Er vydává odborné vyjádření k novostavbě administrativního domu Letenské sady (7NP a 3 PP)  v „prostoru, který bude uvolněn odstraněním  domů čp. 179, 185 a 260“ na tř. Milady Horákové, z něhož vyplývá, že z hlediska památkové péče je tento projekt realizovatelný za podmínek jako např. fasáda bude v tlumených barvách.

3. 12. 2002 

MHMP OPP se obrací na SPÚ  hl. m. Prahy s žádostí o zpracování odborného vyjádření k předloženému návrhu novostavby administrativní budovy Letenské sady v termínu do 18.12.2002.

 

8. 1. 2003

je toto stanovisko, vydané 31. 12. 2002 doručeno   MHMP OPP .

9. 12. 2003

se na magistrátě schází Sbor expertů, který konstatuje, že „svou hmotou a vizáží se objekt značně přiblížil Molochovu (komentář: který se nachází v jiné čtvrti,typické svou činžovní zástavbou na rozdíl do šestkového Bubenče) a v rámci celé Letné nepůsobí rušivě (!!!!!!!!!). Sbor doporučuje  „ fasádu jakoby rozbitou v jemnějším měřítku“ a „Vzhledem k tomu, že je charakteristickým rysem všech domů na Letné jejich materiálová kvalita, doporučuje Sbor expertů použít na vnějším plášti kvalitní omítku.“

15. 1. 2003

OPP  HMP vydává pod č.j. MHMP / 144840/02/Síb ve věci novostavby administrativního domu Letenské sady závazné stanovisko, podle něhož je realizace projektu přípustná za podmínek jako je např. horizontální a vertikální členění fasády.

12. 5. 2003

Stanovisko Klubu za starou Prahu (KZP) k návrhu demolic a  výstavbě osmipodlažního objektu na tř. Milady Horákové: KZP „Projekt zásadně odporuje charakteru vilové čtvrti, do níž je brutálně vsazen….Za jediný možný považuje Klub u daného místa takový ráz projektu, který bude respektovat vilový charakter místa.

16. 5. 2003

Radní Jiří Hermann,  býv. starosta Prahy 6 v odpovědi KZP:

 

Předmětné „území je dotčeno připravovanou stavbou rychlodráhy Praha-Kladno. Z uvedených důvodů byly veškeré návrhy majitelů nemovitostí na novou zástavbu v této lokalitě MČ Praha 6 zamítnuty. V důsledku stávající situace majitelé nemovitostí bohužel neprovádějí řádnou údržbu těchto nemovitostí, a proto jsou v havarijním stavu. Přes všechny tyto skutečnosti MČ Praha 6 nepovažuje v tomto území do vyřešení dopravních staveb zahájení jakékoliv nové zástavby za vhodné.“

19. 5. 2003 

Klub za starou Prahu  podává Ministerstvu kultury podnět k přezkoumání rozhodnutí ze dne 15. 1. 2003 ve věci navrhované novostavby administrativního domu Letenské sady při ul. Milady Horákové v Praze 6 a sdělení ze dne 27. 5. 2002 o přípustnosti demolic v dané lokalitě s tím, že napadená rozhodnutí byla podána ve zřejmém a hrubém rozporu s obecně závazným předpisem, tedy vyhláškou č. 10/1993 Sb. hl.m. Prahy,  článek 2 a 3.

19. 7. 2003

Večerní Praha (večerník) článek „Boj o vily smrdí“

„Šest neobývaných vil mezi Špejcharem a Spartou už několik let pustne. Tři z nich mají být zbourány a na jejich místě má vyrůst masivní administrativní budova za stovky milionů korun. Proč se někdo hrne do míst, kde Praha vyhlásila stavební uzávěru?…Jsou to spekulativní záměry…Mohou na tom jen vydělat. Koupí domy poměrně levně v momentě, kdy je tam stavební uzávěra. Až se postaví městský okruh, jejich cena vzroste. …Investorská společnost se zahraničním kapitálem Lordship Estates získala totiž nečekaně souhlas památkářů magistrátu na demolici tří vil a výstavbu nového objektu. Lordship Estates na místě tří vil může postavit jednolitý sedmipatrový objekt dlouhý 55 metrů. „Naprosto to změní charakter této části Bubenče, kde vilová čá část začíná už u izraelské ambasády. Takový barák tam nepatří. Dokonce dopravní stavby města povedou pod zemí, aby to bylo citlivé vůči území.“ tvrdí šéf odboru územního rozvoje Prahy 6 Bohumil Beránek…. Praha 6…potvrdila, že investor  na ni vyvíjí tlak, aby proti demolici přestala bojovat. „Dostali jsme od Lordship Estates výhružný dopis. Zastrašuje nás soudem.“, vyjádřil se radní Hermann. VP má kopii dopisu k dispozici.“

30. 7. 2003 

vznik Občanské iniciativy Letná – Bubeneč, která se zabývala  ochrannou přírody, krajiny a životního prostředí, zejména při chystaných stavebních úpravách mezi tř.  Milady Horákové a Slavíčkovou ulicí v Praze 6. „V daném případě chce dosáhnout stavebních úprav v souladu s okolní výstavbou a tradicemi, tak, aby nedošlo k násilným zásahům do přírody, krajiny a životního prostředí na Letné.“

24. 5. 2003

Mf Dnes článek „Lidé protestují proti nové výstavbě“

„Když si představíte místo tří vil sedmipodlažní barák, tak to není doplnění prostředí, ale jeho radikální proměna.“, míní (Richard Biegel)  Památkově chráněná zóna tu byla podle něj vyhlášena právě kvůli vilám. Připustil, že ne každý dům v ní je špičkové kvality a stojí za ním slavný architekt. “Celkově jsou ale součástí celku, ve kterém jsou vily od Jurkoviče, Kotěry nebo Kouly.“ vysvětluje.

27. 8. 2003 

Právo – článek „Lidé z Bubenče nesouhlasí s bouráním vil na Letné“

 

„Členové KÚR se shodli na tom, že umístění administrativní budovy Letenské sady je absolutně nevhodné.“, tlumočil stanovisko radní 6. části Jiří Hermann. K názorům kolegů se připojila například Praha 7.

1. 10. 2003 od 16,00 do 17.15  

demonstrace proti sedmipodlažní administrativní budově na Hradčanské

zpráva o demonstraci v hlavním zpravodajství  ČT

25. 10. 2003

  1. zasedání zastupitelstva MHMP (Kaplického Chobotnice)

MUDr. . Pavel Bém, primátor: „Připomenu, že výška sousedních domů – vil– se pohybuje na úrovni střešních parametrů asi v 11 výškových metrech. A  tu výšku je třeba při případné nové výstavbě v oblasti respektovat.“

13. 10. 2003

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) svým rozhodnutím č. j. 20553/2003-63/O-1864/03 zrušilo  územní rozhodnutí o umístění stavby  a povolení výjimky ze stavební uzávěry pro nadřazenou komunikační síť hl.m. Prahy „Administrativní budova Letenské sady“ č.j. MHMP/133182/02/OUR/SZ/W ze dne 13.6.2003…a vrátilo Magistrátu hl.m. Prahy k novému projednání.

11.3.2004

Rozhodnutí MK Pavla Dostála právní kanceláři JUDr. Martina Kopeckého. 

30. 6. 2004

Lordship Estates spol s r.o. podává upravený návrh v části inženýrských sítí a bere zpět žádost o povolení výjimky  z ustanovení č. 10 odst. 3 vyhlášky 26/1999 Sb. hl.m. Prahy.

19. 7. 2004

 MHMP – Odbor stavební pod č.j. 162316/2003/OST/Čí informuje o pokračování územního řízení a povolení výjimky ze stavební uzávěry.

6. 10. 2004

MHMP-odbor stavební pod č.j. 162316/2003/0ST/Čí vydává oznámení o

přerušení územního řízení, protože vlastník pozemku č. parc. 678 a objektu č. p. 185 k.ú. Bubeneč společnost Kranimex, Milady Horákové 104, Praha 6, odstoupil od plné moci pro navrhovatele výše uvedené stavby,  a tímto zanikl i jeho souhlas s umisťovanou stavbou.“

9.6.2015

MK Pavel Dostál zamítá rozklad, napadené rozhodnutí se potvrzuje. 

02/ 2006 

MHMP-Odbor územního plánu

Celkové vyhodnocení urbanistické studie Hradčanská-Špejchar a Zásady regulace a uspořádání řešeného území

 

Urbanistická studie Hradčanská Špejchar byla pořízena z podnětu MČ Praha 6. Řešení musí vymezit zastavitelné a nezastavitelné plochy a stanovit konkrétní podmínky vstupu investorů do území, které je z celoměstského hlediska velmi cenné.

 

Zeleň, příroda a krajina, USES (str. 8)

Zachovat kvalitní vzrostlou zeleň, která je součástí zahrad vilových objektů v oblasti Špejcharu

– V co nejvyšší míře zachovat hlavní hmoty kvalitní stromové zeleně.

Významný podíl zeleně vzhledem ke kontaktu s rozsáhlou dopravní sítí bude plnit roli izolační zeleně. Předpoklad vytvoření porostů všech vegetačních pater umožní zlepšení hygienických podmínek v území.

 

Životní prostředí (str. 10)

 

Hluk

V řešeném území je převážně nadlimitní hluková zátěž, a to jak při komunikacích, tak i uvnitř uvažované zástavby… U stávající obytné zástavby je třeba zajistit dodržení vnitřního hygienického limitu… Výskyt nadlimitních hodnot zasáhne také oblasti v obytné zóně, zejména ve východní a západní části řešeného území. Nejvyšší doba překročení imisního limitu byla vypočtena v okolí spojky Evropská – Prašný most a v okolí ulice Svatovítská a U Vorlíků.

8. 10. 2008

https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/stanovisko-komise-zivotniho-prostredi-av-cr-k-vyznamu-zelenych-ploch-pro-zdravi-populace

 

Stanovisko Komise životního prostředí AV ČR k významu zelených ploch pro zdraví populace

 

    V posledních měsících se v řadě měst ČR začaly diskutovat změny územních plánů s cílem uvolnit některé plochy území pro rozsáhlou výstavbu. Z tohoto hlediska jsou zcela nevhodné a obecně škodlivé návrhy na zástavbu zelených ploch v hl. městě Praze, patřící k oblastem s nejznečištěnějším ovzduším.  Vznik takových návrhů svědčí o naprosté ignoranci základních funkcí zeleně v městských celcích. Zejména funkce zeleně pro zdravotní stav populace, především dětí, a kvalitu prostředí je v městských aglomeracích velmi významná. Není to jen zachycování velkého množství prachu a dalších nečistot, ale také regulace vlhkosti ovzduší, vliv na nepříznivé tepelné režimy měst, snížení hlukové zátěže. Z dalších důležitých funkcí zeleně nelze opominout její rekreační roli, schopnost spotřebovávat oxid uhličitý a tím přispívat ke snížení klimatických změn a udržování biodiversity. Představa o využití každé volné plochy k bytové a další výstavbě je  zásadně chybná  a eticky nepřijatelná. Urbanisté a především správní orgány by se naopak měli snažit zajistit zakládání  nových zelených ploch (parků) namísto toho, aby navrhovali a povolovali jejich rušení.

    . Zeleň, zvláště vzrostlá, působí jako filtr, který zachycuje část jemných prachových částic. A právě jemné prachové částice (PM2.5, < 2.5m) představují největší zdravotní riziko: drážděním povrchu buněk vyvolávají oxidační poškození, na jejich povrchu jsou vázány karcinogenní polycyklické aromatické uhlovodíky. Výsledky výzkumu prokazují vliv PM2.5 na zvýšení výskytu dýchacích onemocnění u dětí (bronchitidy, astma, oslabení imunity), zvýšení výskytu nemocí srdce a cév u dospělých, i zvýšení úmrtnosti. .

    Rozsáhlá výstavba i v chráněných územích, jako je např. lokalita Dívčí hrady nebo Vidoule v Praze 5, jsou příkladem pohrdání základními právy člověka, kam dnes řadíme i zajištění lidského zdraví a udržitelného rozvoje. Pokud budou plánované návrhy uskutečněny, projeví se v delším časovém období (cca 10 let) i zvýšenou nemocností pražských dětí a narušením jejich imunity, zvýšenou nemocností a úmrtností dospělých na kardiovaskulární onemocnění, při tropických teplotách bezprostředně zvýšením úmrtnosti starších obyvatel. Takový vývoj jistě není žádoucí a proto by měl být jednoznačně odmítnut.

   

Doporučujeme:

  • novou zástavbu zásadně na brownfields
  • na školních pozemcích upřednostňovat přírodní terén
  • vytvářet a udržovat zelené prstence kolem velkých měst – zabudovat do územních plánů
  • stimulovat a podporovat strategické krajinné plánování a komunitní plánování  

 

                                                      Za Komisi pro životní prostředí AV ČR

 

                                                      MUDr. Radim Šrám, DrSc.

                                                      Předseda Komise

2. 6. 2009

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP)

potvrzuje dopisem č. j. ČIŽP/41/OOP/0907/469.001/09/PSD pokácení dřevin ve dnech 18.-19.4. 2009, (tedy v plném vegetačním období, ovocné stromy v květu) v zahradách vil na rohu ulic U Vorlíků a tř. M. Horákové. Inspekce provedla 20. 4. 2009 šetření na místě. Na základě tohoto šetření zjistila, že na pozemcích č. parc. 657, 677, 681, 683 vše v k.ú. Bubeneč došlo k pokácení 51 ks dřevin…a to bez povolení příslušného orgánu životního prostředí, v tomto případě ÚMČ Praha 6.

6. 8. 2009

Tomáš Chalupa, starosta Prahy 6: „Vámi popisovaný projekt nebyl opakovaně Prahou 6 prostřednictvím KÚR přijat. Domnívám se, že to neznamená konec projektu, ale byl vznesen požadavek výrazné redukce hmoty a výšky.

29. 3. 2011

Zápis z jednání KÚR 04/2011

„Komisi byla prezentována studie dostavby území vymezeného ulicemi  Milady Horákové a

Pelléova, tělesem žel. dráhy a ulicí U Vorlíků. Celková užitná plocha uvažovaného polyfunkčního objektu je 36 840 m2 s 392 parkovacími stáními v podzemních podlažích. Počet NP je 7, PP 4….KÚR po seznámení s předloženou studií souhlasí s dostavbou předmětného území dle prezentované studie za podmínky dořešení těchto zásadních připomínek:

 

-Požadujeme doložit pro další stupeň dokumentace soulad s územním plánem…

Požadujeme přeřešit dopravní obslužnost objektu….

– Požadujeme řešit parter ulice Milady Horákové, zejména s ohledem na chodníkový profil při ulici Milady Horákové, umístění pěších přechodů..

– S ohledem na záměr MČ P 6 o zatraktivnění této lokality pro pěší, požadujeme umístit občanskou vybavenost v parteru objektu.

-Požadujeme doložit koordinaci s plánovanou modernizací trati Praha Kladno.

13. 5. 2011

Útvar rozvoje hl. m. Prahy (ÚRM, dnes IPR)

 

Ve vyjádření k dokumentaci pro záměr Letná business centre, č. j. ÚRM 3285/11 je v odstavci uvedeno

Posouzení záměru, připomínky

 

Z hlediska funkčního využití je návrh pro administrativu problematický, protože kancelářských ploch je v Praze dostatek, stále nové se stavějí a  nejsou obsazeny.

Z hlediska prostorového uspořádání nelze návrh akceptovat. Dle územního plánu se jedná o stabilizované území, pro které platí, cit.:“…z hlediska limitů rozvoje je možné pouze zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti.“

Urbanistický problém představuje snaha nahradit novým stavebním počinem současnou vilovou zástavbu. Ta je důležitou součástí typického heterogenního letenského urbanismu …Jako takové mají vily v daném místě nejenom vysokou hodnotu městotvornou, ale tvoří též důležitou paměť místa a jsou výrazným estetickým prvkem. Skutečnost, že byly svými majiteli dlouhodobě ponechány devastaci, může být záminkou, ale nikoliv ospravedlněním pro jejich odstranění. V případě asanace domů by by kromě hodnot urbanistických vzaly za své i hodnoty kulturně historické… Nejoptimálnější přístup k zástavbě dané lokality je rekonstrukce stávajících vil a dílčí novostavby stejným typem objektů.Tímto postupem bude respektován jak požadavek Územního plánu, tak i památková ochrana, která je dána polohou lokality v památkové zóně Bubeneč, typickou vilovou čtvrtí z přelomu 19. a 20. století….Z hlediska zeleně…požadujeme, aby rozsah zeleně neklesal a odpovídal rozsahu zeleně v místě obvyklém. Zejména ve vilové zástavbě trvale dochází k úbytku zeleně a s tímto trendem nelze souhlasit. …S každým navýšením kódu míry využití území klesá podíl zeleně, přitom MČ Praha 6 je částí, kde zeleň dává mnoha lokalitám zásadní charakter.

Závěrem:

Na základě výše uvedeného posouzení, nelze se záměrem souhlasit.

27. 7. 2012

registrace občanského sdružení Bubeneč sobě, které posléze zaniká a kauzy se ujímá o.s. Bubeneč

28. 11. 2012

Věroslav Gebouský, radní, předseda KÚR, v odpovědi na interpelaci č. j. MČ P6 090191/1105/2012:

 

„Přes 30 let trvající stavební uzávěra a stavební činnost města v místě dovedla území těchto vil do stavu velmi obtížné rekonstrukce a je tudíž asi nezbytné připustit novou zástavbu v tomto území…. MČ Praha 6 v …v posledním projednávání podmínila novostavbu administrativy těmito podmínkami (komise územního rozvoje ze dne 29. 3.2012):

– artikulovat hmotu novostavby do 4 celků, snížit podlažnost

– nepustit zástavbu do koridoru komunikace

– požadovat obecní vybavenost + mateřská školka

11.4.2013

Petiční výbor Ne naddimenzovaným business centrům podél třídy M. Horákové

30. 4.  2014

Věroslav Gebouský, radní, předseda KÚR, v odpovědi na interpelaci č. j. MČ P6-33607/2014/485/OÚR konstatuje „Na předmětném území Letná – Špejchar- Dejvické nádraží byla zpracována urbanistická studie …v roce 2004 a na jejím podkladě ÚRM připravil Studii s regulačními výstupy, která byla projednána Radou MČ P6…, čímž se stala závazným územně-plánovacím podkladem. V této dokumentaci jsou navrženy dotčené vily k zachování. Urbanistická studie je platná, v roce 2016 byl vydán registrační list. Tudíž dnes již desetiletá snaha investora o přípravu administrativní zástavby byla při posuzování např. KÚR při RMČ P6 vždy odkazována na soulad s Územně-plánovací dokumentací, tj. i územně-plánovacích podkladů.“

15. 3. 2016

Ministerstvo kultury, Památková inspekce informuje dopisem č.j. MK 18783/2016/PI, „že dne 21. 12. 2015 obdržela  od Magistrátu spis ve věci odstranění vil čp. 185, 229 a 109 na parc. č. 678, 680 a 684, k.ú. Bubeneč, Praha 6, jehož součástí je závazné stanovisko vydané dne 2.12. 2015 podle § 14 odst. 2 zákona o státní památkové péči, kterým Magistrát označil odstranění vil za nepřípustné. Ve vyjádření zaslaném s tímto spisem Magistrát uvedl, že ve věci odstranění vil čp. 260 a 179 na parc. č. 674, 675 a 676, 677, k.ú. Bubeneč, Praha 6, vede  správní řízení, které dosud není ukončené. Na základě opětovné žádosti o podání informace Magistrát dne 2.3. 2016 Památkové inspekci sdělil, že řízení ve věci odstranění vil čp. 260 a 179 na parc. č. 674, 675 a 676, 677, k.ú. Bubeneč, Praha 6, kdy po vydání negativního písemného vyjádření NPÚ …vzal žadatel svou žádost zpět, usnesením zastaví“

 6. 2. 2019

 Zasedání KÚR Praha 6 , zápis 02/ 2019

2.2. k.ú. Bubeneč – Letná Office Park (vily Špejchar)

 Jedná se o návrh 4 administrativních objektů na místě stávajících vil. Hmota objektů je navrhována jako 5NP s ustupujícím nejvyšším podlažím. …  

Z hlediska platného UPn se jedná o stabilizované území, kde je možné pouze doplnění stávající urbanistické struktury. …V rámci diskuze KÚR konstatovala, že investor předloženým návrhem vstupuje do okrajové části Dejvic, vilové zástavby, která pohledově tvoří podnož Pražskému hradu a další blokové zástavbě. Zde se nachází pouze izolovaná forma staveb na jednotlivých pozemcích, nikoliv bloková zástavba. Výšku ani hmotu záměru nelze odvozovat od vzdálené hmoty Molochova, ani od blokové zástavby Letné, ale je nutné reflektovat měřítko okolní zástavby. Komise považuje za vhodné majitele vyzvat, aby se chovali ke svému majetku zodpovědně a jako řádný hospodář.“

Dále komise konstatovala, že předložený záměr neřeší tyto základní vstupy:

  1. a) US Hradčanská Špejchar – zapsaná pod registračním listě pod číslem 37429446 v podrobné bilanci definuje předmětné území jako stávající využití beze změn (objekty S2 – S6) s dvěma a třemi nadzemními podlažími.
  1. Z hlediska míry využití území se jedná o stabilizované území – ve stabilizovaném území není uvedena míra využití ploch (platí vždy u ploch OB, OV, SV a SMJ); z hlediska limitů rozvoje je možné pouze zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti. Přípustné řešení se v tomto případě stanoví v souladu s charakterem území s přihlédnutím ke stávající urbanistické struktuře a stávajícím hodnotám výškové hladiny uvedeným v Územně analytických podkladech hl. m. Prahy (dále ÚAP). Záměr není v souladu s touto definicí.
  2. Předchozí činnost investora neprokázala možnost demolice stávajících objektů – nebylo dosaženo vydání souhlasu (rozhodnutí) k odstranění stávajících staveb v území.

 

Usnesení k záměru Letná Park Office (Lordship):

KUR souhlasí s předloženým záměrem

Hlasování pro usnesení: pro 0, proti 11, zdržel se 1

(usnesení neschváleno)

Závěr: KÚR s předloženým záměrem nesouhlasí.

 

(odešel doc. ing. arch. J. Mužík a ing. arch. Polách)

 

  

Stanovisko památkáře

 

Žádná z vil není sama o sobě kulturní památkou, ale obě požívají ochrany z památkové zóny, která má pro jejich zachování (a dokonce i zeleň u nich) použitelné podmínky ochrany.

Nikdo pak nemůže vyvrátit, že se tu jedná o chráněný statek z Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy (č. 734/ 2000 Sb.m.s.), podle které se ČR zavázala, že v rámci své legislativy předejde demolici chráněných statků. Tuto legislativu představuje vazba orgánu státní památkové péče a stavebního úřadu a vychází z toho, že souhlas s demolicí žádné z těchto vil nemůže být vydán, ledaže by se tak stalo v rozporu se zákonem.